Articles

More about Magnus, Count of Wroclaw

More about Magnus, Count of WroclawWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

More about Magnus, Count of Wroclaw

Skarbek-Kozietulski, Marek

Genealogia Mediaevalis Genetica, August 4, (2011)

Abstract

Twentieth-century German medieval researchers saw Piotr Wlostowic, the famous Palatine of the Polish Duke Wladyslaw II the Exile, as a grandson of Magnus, the Count (Comes) of Wroclaw. They argued this from two sources, the records of Gallus Anonymus’ “Polish Chronicle”, where he suggested the princely position of that Magnus in Silesia, and from the XII. century records about Piotr which gave him the title of a count (or even a prince). According to these researchers, Piotr inherited after Magnus key possessions in Silesia around the “burh” of Wroclaw and Sleza Mount. There was also a generational concordance of Magnus with the grandfather of Piotr. Magnus, as a leading representative of the local Silesian tribal dynasty, had to be the superior of the Silesian quarter of the Polish Piast State. These researchers described the Norman (North Germanic) origin of this dynasty, but the reality seems to be far more complex. One of them, Fedor von Heydebrand und der Lasa, has offered an attractive way to identify the origin of Count Magnus on the basis of the name “Magnus” itself. Its outcome would agree with the main thesis of an article by Tomasz Jurek, that Count of Wroclaw, Magnus, was a son of the Harold II Godwinson, King of England, who was killed in the Battle of Hastings in 1066. The genetic method will perhaps allow us to verify these hypotheses.

Abstract ~ Polish

XX-wieczni mediewiści niemieccy postrzegali Piotra Włostowica, słynnego palatyna księcia Władysława II Wygnańca, jako wnuka komesa wrocławskiego Magnusa1. Uzasadniali to zarówno uwagami Galla Anonima na łamach Kroniki Polskiej, gdzie sugerował on ksiąŜęcą pozycję na Śląsku tegoŜ Magnusa, jak i XII-wiecznymi zapiskami imienia Piotra z tytułem komesa czy nawet księcia. Według tych badaczy Piotr odziedziczyć miał po Magnusie kluczowe majętności śląskie przy grodzie wrocławskim i Górze ŚlęŜy. Zachodziła teŜ pokoleniowa zgodność Magnusa z dziadem Piotra. Magnus, jako czołowy przedstawiciel lokalnej śląskiej dynastii plemiennej, miał być zwierzchnikiem dzielnicy śląskiej Państwa Piastowskiego. Badacze ci dopatrywali się normańskiego (północno-germańskiego) pochodzenia tej dynastii, choć rzeczywistość była chyba bardziej złozona. Jeden z nich, Fedor von Heydebrand und der Lasa, zaproponował atrakcyjną drogę identyfikacji pochodzenia Magnusa na podstawie samego imienia „Magnus”. Jej rezultat dałby się pogodzić z główną tezą artykułu Tomasza Jurka, ze komes wrocławski Magnus był synem poległego w bitwie pod Hastings w roku 1066 króla Anglii Harolda II Godwinsona. Metoda genetyczna umozliwi weryfikację tych hipotez.

Aby przeczytać ten artykuł po Polsku kliknij tutaj


Watch the video: POLAND INDEPENDENCE DAY IN WROCLAW WITH LOCALS (August 2022).